?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Пушкин и Ахундов
Vahid
spectat
Френд sajjadi опубликовал пост «Восточная поэма на смерть Пушкина»

Мирза Фатали Ахундов (1812 - 1878) происходил из семьи богатых землевладельцев из иранского Азербайджана. Оказал серьезное влияние на литературную критику Ирана. В Азербайджане его знают как писателя, философа и общественного деятеля, а также основоположника азербайджанской литературной критики и драматургии. В Иране его также считают предшественником романтического, современного иранского национализма ...

axundov

Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.

  • 1
Надо бы как-нибудь почитать. Все никак не доберусь. Хорошо, что напомнили об Ахундове.

Puşkinin ölümünə Şərq poeması

http://az.wikisource.org/wiki/Pu%C5%9Fkinin_%C3%B6l%C3%BCm%C3%BCn%C9%99_%C5%9E%C9%99rq_poemas%C4%B1

Mikayıl Müşfiqə aid bu tərcüməni bəyənmədim. Orta məktəbdə oxuyanda, səhv etmirəmsə, Mirmehdi Seyidzadənin, ya da Mikayıl Rzaquluzadənin gözəl tərcüməsində ancaq iki sətir yadımda qalıb:(

Ah, hələ Karamzinin o bilik badəsini
Puşkin almış əlindən içib yetirmiş sona.


  • 1